आठराई गाउँपालिका


खण्ड -२: वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्था

तालिका नं. ३: वैदेशिक रोजगार गएका व्यक्तिहरुको वडागत विवरण

तालिका नं. ४: वैदेशिक रोजगार गएका व्यक्तिहरुको टोलगत विवरण

तालिका नं. ५: उमेर समूहका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको विवरण

तालिका नं. ६: देशगत (वर्गिकृत) रुपमा वैदेशिक रोजगारमा गएको देश

तालिका नं. ७: वैदेशिक रोजगारमा गएको देश

तालिका नं. ८: वैदेशिक रोजगारमा दोहर्याएर गएको अवस्था

तालिका नं. ९: धर्मको आधारमा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको विवरण

तालिका नं. १०: मातृभाषा को आधारमा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको विवरण

तालिका नं. ११: जातीय समूहका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको संख्या

तालिका नं. १२: जातजातिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको संख्या (क)

तालिका नं. १३: जातजातिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको विवरण (ख)

तालिका नं. १४: जातजातिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको विवरण (ग)

तालिका नं. १५: वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको शैक्षिक अवस्था

तालिका नं. १६: वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको वैवाहिक अवस्था

तालिका नं. १७: वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको घरको मुख्य पेशा

तालिका नं. १८: विदेशमा गरिरहेको कामको प्रकृति

तालिका नं. १९: वैदेशिक रोजगारमा जाने माध्यम

तालिका नं. २०: वैदेशिक रोजगारमा जाने बाटो

तालिका नं. २१: वैदेशिक रोजगार जाँदा प्रयोग गरेको भिषाको प्रकार

तालिका नं. २२: कागजपत्र घरमा छोडे वा नछोडेको

तालिका नं. २३: वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व सीप तालिम लिनेको अवस्था

तालिका नं. २४: सूचना तथा परामर्ष लिएको अवस्था

तालिका नं. २५: वैदेशिक रोजगार जाँदा लागेको लागत सम्बन्धी विवरण

तालिका नं. २६: लागतको श्रोत

तालिका नं. २७: गत १ वर्षमा विप्रेषण पठाउनेको संख्या

तालिका नं. २८: विप्रेषण प्राप्त गर्ने माध्यम

तालिका नं. २९: विप्रेषण आम्दानी र खर्च (वार्षिक)

तालिका नं. ३०: विप्रेषणबाट घर घडेरी किन्नेको विवरण

तालिका नं. ३१: विप्रेषणबाट प्राप्त रकम बचत गरिएको निकाय

तालिका नं. ३२: वैदेशिक रोजागारले निम्त्याएको समस्याहरुको अवस्था

तालिका नं. ३३: वैदेशिक रोजगारमा रहँदा भोग्नु परेको समस्याहरु

तालिका नं. ३४: वैदेशिक रोजगारका कारण भएको पारिवारिक समस्याहरु

तालिका नं. ३५: वैदेशिक रोजगारमा गएकै कारण भएको दोश्रो विवाह

तालिका नं. ३६: वैदेशिक रोजगारमा गएकै कारण ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाहरु मात्र घरमा बस्नु परेको अवस्था

तालिका नं. ३७: बोर्डिङ् स्कुलमा पढाउनका लागि सदरमुकाम वा अन्य शहरमा गएकाहरुको विवरण


खण्ड -३: वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको विवरण

तालिका नं. ३८: वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको वडागत विवरण

तालिका नं. ३९: वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको टोलगत विवरण

तालिका नं. ४०: उमेर समूहका आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको विवरण

तालिका नं. ४१: देशगत (वर्गिकृत) रुपमा फर्किएका व्यक्तिहरु

तालिका नं. ४२: देशगत रुपमा फर्किएका व्यक्तिहरु

तालिका नं. ४३: धर्मको आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको विवरण

तालिका नं. ४४: मातृभाषा को आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको विवरण

तालिका नं. ४५: जातीय समूहका आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको विवरण

तालिका नं. ४६: जातजातिका आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको संख्या

तालिका नं. ४७: वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको शैक्षिक अवस्था

तालिका नं. ४८: वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको वैवाहिक अवस्था

तालिका नं. ४९: विदेशमा गरेको कामको प्रकार

तालिका नं. ५०: वैदेशिक रोजगारको क्रममा प्राप्त गरेको कामको अनुभवहरुको विवरण

तालिका नं. ५१: वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि नेपालमा सीप तालिम लिएको विवरण

तालिका नं. ५२: फर्केर आएका व्यक्तिहरुको फेरी वैदेशिक रोजगार जाने सोंच

तालिका नं. ५३: वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरु हालको संलग्नता

तालिका नं. ५४: व्यवसायमा संलग्न हुनेहरुको व्यवसायको प्रकृति

तालिका नं. ५५: नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नका लागि भएका समस्याहरु

तालिका नं. ५६: नेपालमा नै रहेर काम गर्न चाहने क्षेत्रहरु

तालिका नं. ५७: नेपालमा नै स्वरोजगार हुन आवश्यक कुराहरु

तालिका नं. ५८: वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएको अवधि

तालिका नं. ५९: वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनुको कारण